Een terugblik op de ALV

Op zondag 3 februari is de algemene ledenvergadering gehouden. De belangrijkste punten en een impressie kunt u hier lezen.

Algemene ledenvergadering dd 3 februari 2019

Zondagmiddag om ongeveer 15.00 uur opent onze voorzitter, Frouke Snoeck, de vergadering. Bijna 60 leden zijn aanwezig; een goede opkomst voor een ALV waar een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda staat. Naast de gebruikelijke, krijgt het agendapunt over de bestemming van het stuk grond dat vrijkomt als Golf Duinzicht de twee nieuwe holes in gebruik gaat nemen, ruime aandacht. Een Kavelcommissie heeft voor de invulling van het terrein voorstellen gedaan en ook het bestuur heeft haar gedachten daarover bekend gemaakt. Zeker nu blijkt dat er een ruime subsidie beschikbaar is om een en ander uit te voeren. Het zal het volgende grote project van onze voorzitter worden.

Het bestuur heeft roerige tijden achter de rug maar is goed uit die periode tevoorschijn gekomen. Nu nog de invulling van het terrein met een aantal tennisbanen en er is weer een groot project afgerond. Hulde voor ieders inzet daarvoor.

Financieel staat de club er goed voor en ook het ledental laat een stijgende lijn zien. En dat is een goed teken, want bij omliggende Haagse tennisverengingen is juist een daling van het ledental te zien.

De vergadering verloopt in een goede en positieve sfeer en duurt in vergelijking tot andere jaren langer dan gebruikelijk. Maar daar is ook een reden voor. In de eerste plaats heeft de bestemming van de vrijkomende grond de nodige tijd gevraagd, maar ook het afscheid van Pim van der Maas uit het bestuur en de benoeming van een Lid van Verdienste met de daarbij horende speeches vragen extra tijd. Om 17.15 uur sluit Frouke vergadering; haar voorlaatste zoals zij zich laat ontvallen, maar weer een goede, strak geleide vergadering. Alle aanwezigen spoeden zich daarna - met een goed gevoel over deze vergadering - richting bar voor het gebruikelijke drankje, aangeboden door het bestuur.

De belangrijkste punten uit de vergadering:

 • Max Koninkx vervangt Pim van der Maas in het bestuur. Max gaat zich bezighouden met communicatie en duurzaamheid.
 • Er is een Redactiecommissie voorgedragen aan de vergadering. Benoemd zijn: Mengs Alblas, Max Koninkx, Jeanette Halie en Ronald de Waal.          Mirjam Kroemer gaat zich bezighouden met sponsoring.
 • Odette ten Seldam en Alexander van Leeuwen zijn bereid gevonden zitting te nemen in de Koepelcommissie. Ze gaan zich, samen met Frouke en Ronald, bezighouden met de exploitatie van de Koepel voor evenementen.
 • Ronald Hendrikx is gekozen tot Aeronaut van het Jaar. Ronald heeft in 2018 de ledenadministratie, website en barroostering omgezet naar het nieuwe systeem.
 • De 2e Eddy Kervezee Trofee is toegekend aan Jaap Kooreman. Dit jaar hebben we geen team gekozen maar een persoon die de eigenschappen van Eddy, die hij natuurlijk ook goed gekend heeft, met zich meedraagt. Daarnaast is Jaap altijd bereid wat te doen, hij staat altijd klaar staat als er iemand niet is.
 • Carel van der Vecht is benoemd tot Lid van Verdienste. Carel heeft in o.a. de Technische commissie, het Veteranen toernooi, Uitwisseling Golf en Bridge in totaal 61 jaar aan geregistreerde activiteiten meegewerkt. Carel wordt onder applaus toegelaten als Lid van Verdienste.
 • Het voorstel om een investering te doen voor 2 all weather banen inclusief verlichting wordt akkoord bevonden door de vergadering. De ondergrond is nog onderwerp van onderzoek maar zal moeten aansluiten op gravel.
 • Er worden een scenario uitgewerkt voor het aanbrengen van twee jeugdbanen op de vrijkomende grond en het vervangen van de toplaag van baan 1 en 2 door all weather banen.
 • Ook de kunstgras baan zal vervangen gaan worden, daar wordt inmiddels de subsidie voor aangevraagd.  Daarnaast zal de bestaande verlichting vervangen worden door LED-verlichting, en de verlichting uitgebreid met LED verlichting voor baan 1&2 en de kunstgrasbaan. Zodat er samen met de kunstgrasbaan dan 3 extra banen met verlichting zijn. 
 • In 2019 wordt een warmtepomp aangelegd, hiervoor is inmiddels subsidie aangevraagd.
 • Dit jaar zullen de prijzen van de bar gelijkgehouden worden aan die van vorig jaar.
 • Het voorstel om de contributie voor 2019 niet te verhogen wordt door de ALV aangenomen.

 

van de bestuurstafel overzicht